Klachtenprocedure Les Mills Opleidingen – Consumenten

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Les Mills, gevestigd te Waalwijk…;
Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger
van een minderjarige deelnemer;
Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Les Mills of de wijze waarop (in
een voorkomend geval) deze wordt gegeven.
Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie,
geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.
Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De
klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.

ARTIKEL 2. INDIENEN VAN EEN KLACHT

De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van Les Mills
via info@lesmills.nl. Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking. De klacht zal
vertrouwelijk behandeld worden.

ARTIKEL 3. BEHANDELING VAN DE KLACHT

De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 5 dagen.
De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie
beschikt.

ARTIKEL 4. UITSPRAAK

Binnen 4 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing
wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en
afhandeling van de klacht.

Binnen ten hoogste 2 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn
klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden. Als er toch
meer tijd nodig is wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht binnen de gestelde 2 weken.

ARTIKEL 5. INGANGSDATUM

1. Deze regeling gaat in op 1-04-2023.

0