Artikel 1
De Les Mills Program Trainingsplaats wordt uitsluitend gereserveerd nadat alle onderstaande bescheiden uiterlijk 1 week voor aanvang van de Les Mills Program Training volledig ingevuld bij Les Mills zijn binnengekomen:

 • Les Mills inschrijfformulier
 • Les Mills instructeursovereenkomst
 • Les Mills licentieovereenkomst en bijlagen Les Mills licentieovereenkomst

Artikel 2
Circa 1 week voor aanvang van de Les Mills Program Training ontvangt de club (licentienemer) een bevestiging, routebeschrijving en factuur.

Artikel 3
Les Mills dient tijdig en correct wijzigingen met betrekking tot de Les Mills Program Training door te geven aan de contactpersoon van de club.

Artikel 4
Deelname aan een Les Mills Program Training kan na ontvangst van de bevestiging (zie artikel 2) alleen schriftelijk worden geannuleerd. Indien een Les Mills Program Training uiterlijk 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de Les Mills Program Training in overleg met de contactpersoon verzet naar de datum van de eerstvolgende Les Mills Program Training of gecrediteerd. Indien een Les Mills Program Training binnen 1 week voor aanvang wordt geannuleerd, wordt de Les Mills Program Training niet verzet en niet gecrediteerd. Indien de digitale bestanden (video, muziek & choreografie) à € 29,95 excl. BTW zijn gedownload buiten de annuleringstermijn van 1 week voor aanvang, dan zullen deze kosten worden doorbelast.

Artikel 5
Wanneer een instructeur niet deelneemt aan de Les Mills Program Training en de instructeur is voor aanvang van de opleiding niet afgemeld (zie artikel 4) bij Les Mills, dan dient de club zelf contact op te nemen met Les Mills.

Les Mills is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de instructeur op de Les Mills Program Training.

Artikel 6
Alleen van toepassing op instructeurs zonder club of freelance-overeenkomst: De betaling dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de Program Training bij Les Mills binnen te zijn. Als de betaling dan niet binnen is, kan de instructeur niet deelnemen aan de Program Training. Bij betaling dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam en datum Program Training en volledige naam deelnemer. Het verschuldigde bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL07 ABNA 0624 1285 04 t.n.v. Les Mills.

 

 1. INLEIDING
  1.1 Instructeur erkent dat les Mills de exclusieve rechten heeft op de bewegingsroutines op muziek van het door Les Mills International ontwikkelde Programma. Teneinde de kwaliteit en continuïteit van het Programma te waarborgen en aan de criteria van het Programma te voldoen, wordt de licentie alleen aan geselecteerde wellness-/fitnesscentra of aanverwante bedrijven verleend. Les Mills heeft het exclusieve recht om in de Benelux opleidingen, workshops, trainingen, cursussen, seminars en workouts van het Programma te verzorgen en erop toe te zien dat er wordt voldaan aan de criteria van het Programma. Het Programma kent een opleiding die bijzondere vaardigheden en motivatie van de deelnemers verlangt. Derhalve wordt er bij deze opleiding gelet op een correcte uitvoering van elke trainingsmodule om gezondheidsrisico’s te vermijden. De opleiding van het Programma is zodoende speciaal hierop toegespitst en mag alleen door daarvoor opgeleide en bevoegd bevonden gecertificeerde Trainers van het Programma worden gegeven.

 2. VERPLICHTINGEN VAN DE BEVOEGDE INSTRUCTEURS
  2.1 Het bovenstaande overwegende, is het Instructeur alleen toegestaan lessen van het Programma te geven in wellness-/fitnesscentra of aanverwante bedrijven die licentie verleend hebben gekregen van Les Mills om deze lessen te mogen geven. Instructeur is verplicht zich van tijd tot tijd op de hoogte te stellen of de club waar hij/zij aan verbonden is hieraan voldoet. Voldoet betreffende club hier niet aan dan is Instructeur verplicht dit terstond aan Les Mills te melden.2.2 Instructeur is bevoegd als hij/zij de opleiding van het Programma volledig heeft voltooid en komt in aanmerking voor certificering indien binnen een periode van drie maanden, deze bevoegdheid niet wordt herroepen door Les Mills. Certificering geschiedt door middel van beoordeling van een video/dvd-opname van een complete les van het Programma, gegeven door Instructeur. Het certificaat blijft twee jaar geldig als Instructeur per kalenderjaar voldoende bijscholingen volgt (zie 2.3).

  2.3 Instructeur is verplicht minstens drie keer per kalenderjaar kwartaal bijscholingen van het Programma bij te worden. Dit wederom om de kwaliteit en continuïteit van het Programma te waarborgen.

  2.4 Er wordt door Instructeur uitsluitend volgens de trainingsmodules van het Programma gedoceerd. Het is strikt verboden een op het Programma gelijkende of ervan afgeleide variant te doceren aan wel of niet met licentie verleende wellness-/fitnesscentra of aanverwante bedrijven.

  2.5 Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van Les Mills Programma materialen of kennis te vermenigvuldigen, kopiëren of anderszins aan een derde over te dragen. Programma materialen zijn: choreografieën, audio en video/dvd materiaal, handleidingen en logo’s. Beeldmaterialen van het Programma mogen alleen met originele materialen worden gebruikt en mogen niet worden veranderd of aangepast. Het is verboden trainingsmodules van het Programma te onderwijzen aan andere instructeurs. Iedere instructeur die het Programma doceert aan de consument heeft een officiële opleiding van het programma voltooid en volgt de kwartaal bijscholingen zoals onder 2.3 vermeld.2.6 Om continuïteit en succes van het Programma te garanderen is Instructeur verplicht iedere drie maanden de nieuwe choreografie uit het hoofd te leren.

  2.7 Instructeur mag na beëindiging van bevoegdheid niet langer lesgeven met gebruik van Programma materialen. Bevoegdheid om het Programma te doceren kan de Instructeur worden ontnomen indien niet wordt voldaan aan bovenstaande criteria en het niet naleven van dit contract kan resulteren in een boete van € 2500,- aan Instructeur als natuurlijke persoon.

 3. PRIVACY POLICY VOOR KLANTEN EN WEBSITE
  HDD Holding B.V. met e-mail adres info@hddgroup.com hierna te noemen Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende: Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten, sollicitanten, assessoren, instructeurs, trainers en bezoekers van onze websites en evenementen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. HDD Holding vertegenwoordigt Les Mills B.V., FitCo B.V., Studion B.V. op het gebied van privacy.Doeleinden van het gebruik van uw persoonsgegevens
  U kunt op de websites van Verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail of telefoon om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:
 • U logt in bij een van onze klantenportals
 • U laat een contactverzoek bij ons achter
 • U meldt zich aan voor onze nieuwsbrief
 • U bestelt een product of dienst bij ons
 • U schrijft zich in voor een evenementWij gebruiken deze gegevens voor/om:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het afhandelen van uw bestelling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • U na verkoop een voucher toe te sturen voor een volgende aankoop
 • U vragen te stellen over onze dienstverlening en producten
 • U te informeren over evenementen
 • Geslaagde instructeurs eenmalig te vermelden in de Kia Ora.
0